มาตรฐานการรับรอง

มาตรฐานการ
รับรอง

EX FI 0012 [Certificate] FM Approval 4880 of FIWall i370 Rev

แผ่นฉนวนกันความร้อน กันไฟ ไร้ควัน FIWall i370
PIR แท้ๆ by Wall Tech

ผ่านการทดสอบการกันไฟมาตรฐาน FM
Approvals Class: 4880, 4881
ผ่านการทดสอบการกันไฟมาตรฐาน BS-476 Part
20 & 22 ทนไฟได้นานกว่า 2 ชม. ทั้งความหนาแผ่น
100 mm. และ 200 mm.

British Standard 476 Fire Tests (BS-476)

คือการประเมินพฤติกรรมของชิ้นงานก่อสร้างอาคารเมื่อต้องผ่านเงื่อนไขความร้อนและความดันที่ระบุไว้
วิธีการนี้เป็นวิธีการวัดความสามารถในการทนต่ออุณหภูมิสูงโดยการกำหนดเกณฑ์ที่สามารถกำหนดความสามารถในการแบกรับภาระความสามารถในการกันไฟและความสามารถในการถ่ายเทความร้อน (ฉนวน)

มาตรฐาน: BS476-20:
การทดสอบอัคคีภัยเกี่ยวกับวัสดุและโครงสร้างอาคาร

มาตรฐาน: BS476-22:
การทดสอบการทนไฟบนวัสดุก่อสร้างและโครงสร้าง

BS-476 Certificate PIR FIWall i370 Thickness 100 mm.
แผ่นฉนวนกันไฟ Rockwool WALLROC ผ่านการทดสอบมาตรฐานการกันไฟระดับโลก FM Approvals

FM Approvals

FM Approvals เป็นสถาบันที่ให้การรับรองด้านการกันไฟของสินค้าประเภท
Building Material โดยเฉพาะ โดยสถาบันนี้อยู่ที่อเมริกาและเป็นสถาบันที่ได้การยอมรับจากทั่วโลก

แผ่นฉนวนกันไฟ Rockwool WALLROC by Wall Tech
ผ่านการทดสอบการกันไฟตามมาตรฐาน
FM Approvals เป็นรายแรกในประเทศไทย

ข้อมูลเพิ่มเติม www.fmapprovals.com

ใบ Certificate รับรองโดย บริษัท ร็อควูล
ประเทศไทย จำกัด

คิดค้น ผลิตและพัฒนาเส้นใย Rockwool สูตรพิเศษโดยผู้เชี่ยวชาญ

Wall Tech ร่วมมือกับบริษัทผู้ผลิตเส้นใยหิน Rockwool ชั้นนำระดับโลก
พัฒนาเส้นใยสูตรพิเศษสำหรับ WALLROC โดยเฉพาะ ฉนวนกันความร้อน Rockwool สูตรพิเศษ ลิขสิทธิ์ของทางบริษัท วอลล์ เทคโนโลยี จำกัด แต่เพียงผู้เดียว
ใบ Certificate รับรองโดย บริษัท ร็อควูล ประเทศไทย จำกัด
ISO9001:2015

ISO 9001:2015

ISO 9001:2015 เป็นระบบคุณภาพที่ใช้ในการประกันคุณภาพและการบริหารกระบวนการต่างๆ ในองค์กร ระบบคุณภาพ ISO9001:2015 ไม่เพียงแต่เป็นระบบคุณภาพที่ใช้ได้เฉพาะในโรงงานผลิตสินค้าเท่านั้น ยังสามารถนำไปใช้ได้กับธุรกิจการบริการอื่นๆ ได้อีกด้วย หากแต่เป็นระบบคุณภาพที่มีการนำไปใช้และปฏิบัติตามมากที่สุดในโลก

ความแตกต่างระหว่างระบบคุณภาพ
ISO 9001:2015
กับระบบมาตรฐานอื่นๆ

ISO 9001:2015 เป็นการวางและจัดตั้งระบบพื้นฐานด้านคุณภาพขององค์กรมากกว่าที่จะเน้นที่ความดีเลิศทุกประการของระบบ และไม่ยากต่อการนำไปปฏิบัติ
เป็นระบบคุณภาพที่ก่อกำเนิดขึ้น และเรียกร้องให้มีโดยกลุ่มร่วมยุโรป

วอลล์เทคได้รับการรับรองระบบคุณภาพตามมาตรฐานสากล ISO 9001 version 2015 จากบริษัท TUV Nord (ประเทศไทย) ซึ่งให้การรับรองแก่วอลล์เทคว่ามีการควบคุมคุณภาพของกระบวนการผลิตและมีระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพตามมาตรฐานสากล

ข้อมูลเพิ่มเติม

www.iso.org
www.tuv-nord.com

นโยบายคุณภาพ

“เราจะยึดมั่นสู่ความเป็นเลิศ
ด้านเทคโนโลยีของแผ่นฉนวนและการติดตั้งที่ได้มาตรฐาน
เพื่อให้ลูกค้าได้รับความพึงพอใจในคุณภาพของสินค้า
และบริการของเราอย่างต่อเนื่อง”

ISO 14001:2015

ISO 14001:2015 มาตรฐานเพื่อการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อเป็นแนวทางในการจัดการ ปัญหาสิ่งแวดล้อม (Environmental aspects) ขององค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ ควบคู่ไปกับการรักษาสิ่งแวดล้อม การป้องกันมลพิษและการดำเนินธุรกิจขององค์กร

นโยบายสิ่งแวดล้อม

-ปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับและข้อกำหนดอื่นๆ
ด้านสิ่งแวดล้อมที่บริษัทฯ เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด

-ป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากกิจกรรมต่างๆ
ของบริษัทฯ ทั้งทางตรงและทางอ้อม

-ปรับปรุงและพัฒนา การบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม
เพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

-สร้างความตระหนักในด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อป้องกันและลดการใช้ทรัพยากร และพลังงานภายในบริษัทฯ

วอลล์เทคได้รับมาตรฐานเพื่อการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐานสากล ISO 14001 version 2015 จากบริษัท TUV Nord (ประเทศไทย) ซึ่งให้การรับรองแก่วอลล์เทคว่ามีการตระหนักถึงความสำคัญของระบบการจัดการ
สิ่งแวดล้อมเป็นที่ตั้ง ด้วยการไม่ปล่อยของเสียหรือน้ำเสีย ไม่สร้างมลพิษให้กับสิ่งแวดล้อม พร้อมส่งเสริมให้พนักงานมีความมุ่งมั่นในการปกป้องสิ่งแวดล้อม ช่วยกันประหยัดทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน ภายใต้หลักการใช้ซ้ำ
การนำกลับมาใช้ใหม่ การแยกขยะ และลดของเสีย เพื่อรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดีขององค์กร ชุมชนและสังคมรอบข้าง ด้วยการปฏิบัติงานบนพื้นฐานของการมีจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อมเสมอมา

ข้อมูลเพิ่มเติม

www.iso.org
www.tuv-nord.com

Wall Tech ผ่านการรับรองอุตสาหกรรมสีเขียว

บริษัท วอลล์ เทคโนโลยี จำกัด ได้รับการรับรองว่าเป็นอุตสาหกรรมสีเขียวระดับที่ 3
ปฏิบัติการสีเขียว (Green Activity)
การดำเนินกิจกรรมเพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมได้สำเร็จตามความมุ่งหมาย

1 เดียวในไทยที่ได้รับการจดอนุสิทธิบัตรประตูรางเลื่อน
และล้อHygienic Smooth & Silent อย่างถูกต้อง

ประตูห้องเย็น รางเลื่อนและล้อ Wall Tech
นวัตกรรมใหม่ของประตูห้องเย็นคุณภาพระดับโลก
ที่ได้ถูกพัฒนาให้มีความลื่นของระบบรางเลื่อนและล้อ สะดวกสบายไม่เปลืองแรงในการเปิดและไม่เกิดเสียงรบกวนขณะใช้งาน ในราคาที่ถูกกว่าประตูห้องเย็นนำเข้าถึง 30%

อนุสิทธิบัตรประตูห้องเย็น รางเลื่อนและล้อ Wall Tech

ระบบ ERP

ERP Sotfware คือ ซอฟต์แวร์ที่มีการรวบรวม หรือ ผนวกฟังก์ชันงานทั้งหมดในองค์กร หรือ มีการเชื่อมโยงในส่วนของโมดูลทั้งหมดเข้าด้วยกัน โดยมีการทำงานในลักษณะแบบเรียลไทม์ และ ERP Sotfware จะได้รับการออกแบบมาบนพื้นฐานของวิธีการปฏิบัติที่ดีที่สุดในอุตสาหกรรมนั้นๆ

วอลล์เทค มีนโยบายการพัฒนาระบบการบริหารภายในองค์กรให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด จึงลงทุนระบบ ERP ซึ่งเป็นระบบการบริหารฐานข้อมูลโดยการเชื่อมโยงข้อมูลของทุกหน่วยงาน เข้าหากันแบบ Real Time โดยเลือกใช้ Software ของ SAP เพื่อรองรับการขยายธุรกิจในปัจจุบันและอนาคต

ข้อมูลเพิ่มเติม

www.sap.com

ติดต่อเรา

คำแนะนำติชมของท่านเป็นประโยชน์ต่อเราในการพัฒนา ปรับปรุง สินค้าและบริการให้ดียิ่งขึ้น เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่า จะได้รับการตอบรับจากทุกท่านที่มาเยี่ยมชมสินค้าและบริการจากเว็บไซต์ของเรา

ช่วยให้เรารู้
คุณต้องการติดต่อเรื่องใด ?