คุณสมบัติของฉนวนกันความร้อนที่ดี

BLOG

ฉนวนกันความร้อนที่ดีจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

มีค่าการนำความร้อน ( หรือ K value) ต่ำ 

  • ค่าการนำความร้อน หมายถึง ฉนวนชนิดนั้นๆ ยอมให้ความร้อนผ่านตัววัสดุได้ง่ายแค่ไหน
  • มีหน่วยวัดเป็น W/mK
  • หากวัสดุมีคุณสมบัติความเป็นฉนวนดี จะมีค่าการนำความร้อนต่ำ ยิ่งสามารถใช้ความหนาของฉนวนที่บางลงได้ ค่าการนำความร้อนเป็นคุณสมบัติเฉพาะตัววัสดุไม่ขึ้นกับความหนา

มีค่าการต้านทานความร้อน (R value) สูง 

  • ค่าการต้านทานความร้อน หมายถึง ความสามารถของวัสดุที่จะยับยั้งการไหลหรือถ่ายเทความร้อน
  • มีหน่วยวัดเป็น m2K/W
  • ค่าการต้านทานความร้อนยิ่งสูง ความเป็นฉนวนยิ่งดี
  • คำนวณเป็นส่วนกลับของค่าการนำความร้อนขึ้นอยู่กับความหนาของวัสดุด้วย แต่ละความหนาก็จะมีค่าการนำความร้อนที่แตกต่างกันไป ดังนั้นหากต้องการเปรียบเทียบค่าการต้านทานความร้อนของวัสดุหลายๆ ชนิด อย่าลืมเทียบที่ความหนาเท่าๆกัน