"F-Grade" โฟม คือ อะไร?

BLOG

"F-Grade" โฟม คือ อะไร?

แผ่นฉนวนกันความร้อน พอลิสไตรีน Expanded Polystyrene Foam, EPS Foam

พอลิสไตรีน (Polystyrene Foam, PS Foam) ชนิด F-Grade

คือ โฟมที่เติมสารเคมีหน่วงไฟ (Fire Retardant) เมือมีการติดไฟเกิดขึ้นจะสามารถชะลอการลามไฟได้เพียงระยะเวลาหนึ่งเท่านั้น สามารถกันความร้อน รักษาอุณหภูมิได้ดี แต่ไม่สามารถกันไฟได้ ราคาถูก

อ่านข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่นี่ : แผ่นฉนวนกันความร้อนพอลิสไตรีน ชนิด F-Grade สำหรับอุตสาหกรรม