นโยบายความเป็นส่วนตัว

นโยบายความเป็นส่วนตัว

การที่ท่านใช้บริการเว็บไซต์ (wtg.co.th) นี้ เราจะเก็บรวบรวม ใช้ และในบางกรณีอาจเปิดเผยข้อมูลของท่าน ซึ่งอาจรวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านด้วย โดยหลักเกณฑ์การเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเป็นไปตามที่กำหนดในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้

ท่านสามารถเลือกที่จะยินยอมให้เราเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านหรือไม่ก็ได้ อย่างไรก็ตาม การไม่ยินยอมให้เรากระทำการดังกล่าวอาจทำให้เราไม่สามารถให้บริการแก่ท่านได้

กรณีที่ข้อกำหนดและเงื่อนไข ข้อบังคับ หรือประกาศใดที่ขัดต่อนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ ให้ยึดนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้เป็นสำคัญ

1) คำจำกัดความ

1.1) ข้อมูลส่วนบุคคล หมายถึง ข้อมูลใด ๆ ที่สามารถระบุถึงตัวตนของท่านได้ ไม่ว่าจะใช้ข้อมูลนั้นโดยลำพัง หรือใช้ประกอบกับข้อมูลอื่นในการระบุตัวตน

1.2) เว็บไซต์ หมายถึง wtg.co.th

2) ข้อมูลที่เราเก็บรวบรวม

2.1) เราจะทำการเก็บรวบรวมข้อมูลของท่าน เมื่อท่านได้เริ่มเข้าใช้บริการเว็บไซต์ของเรา หรือทำการติดต่อกับเราไม่ว่าในช่องทางใด ซึ่งข้อมูลดังกล่าวอาจมีลักษณะเป็นข้อมูลส่วนบุคคล ทั้งนี้ ข้อมูลที่เราเก็บรวบรวมหมายรวมถึงข้อมูลดังต่อไปนี้

2.1.1) ข้อมูลที่จำเป็นสำหรับการสร้างบัญชี (Account) ได้แก่ ชื่อ นามสกุล เพศ ข้อมูลเกี่ยวกับการทำงาน (เช่น อาชีพ ชื่อที่ทำงาน/บริษัท ตำแหน่ง ) ประเทศและเมืองที่อยู่เบอร์ติดต่อ email address ประเภทการรับงาน

2.1.2) ข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ เช่น จำนวนครั้งที่ท่านเข้าใช้เว็บไซต์ต่อวัน จำนวนการคลิกบริการบนเว็บไซต์ บริการที่ท่านใช้งานเป็นประจำ ทั้งนี้ เราอาจมีการใช้ cookies ร่วมด้วยเพื่อประสิทธิภาพในการให้บริการแก่ท่าน

2.1.3) ข้อมูลอื่น ๆ ที่ท่านได้ให้แก่เรา เช่น ข้อมูลส่วนตัวที่ท่านได้กรอกลงบนเว็บไซต์ รูปภาพผลงานการออกแบบของท่าน ข้อมูลที่ท่านร่วมกิจกรรมกับเรา และข้อมูลที่ท่านให้เมื่อติดต่อเราซึ่งรวมถึงการดาวน์โหลดสิ่งต่าง ๆ จากเว็บไซต์

2.2) ท่านเข้าใจและยอมรับว่าการให้บริการของเราอาจมีการเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์หรือเว็บไซต์ของบุคคลที่สามซึ่งเราไม่ได้เป็นผู้ควบคุมดูแล เราแนะนำให้ท่านตรวจสอบนโยบายความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์หรือเว็บไซต์ของบุคคลที่สามที่เชื่อมโยงจากเว็บไซต์นี้ เพื่อจะได้ทราบและเข้าใจว่าเว็บไซต์หรือเว็บไซต์ดังกล่าวเก็บรวบรวม ใช้ หรือดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอย่างไร ทั้งนี้ เราไม่สามารถรับรองข้อความ หรือรับรองการดำเนินการตามที่ได้มีการประกาศไว้ในเว็บไซต์หรือเว็บไซต์ดังกล่าวได้ และไม่มีหน้าที่รับผิดชอบใด ๆ หากเว็บไซต์หรือเว็บไซต์เหล่านั้นไม่ได้ปฏิบัติการหรือดำเนินการใด ๆ ตามนโยบายความเป็นส่วนตัวที่เว็บไซต์หรือเว็บไซต์ดังกล่าวได้ประกาศไว้

3) ที่เก็บข้อมูล

เราจะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมดของท่านในระบบ Cloud ซึ่งจะมีการจำกัดระดับของผู้เข้าถึงข้อมูลดังกล่าว

4) การใช้ข้อมูลส่วนบุคคล

เราจะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในการให้บริการเว็บไซต์นี้ รวมถึงนำไปใช้ตามวัตถุประสงค์ ที่ระบุไว้ในนโยบายฉบับนี้ หรือตามวัตถุประสงค์อื่น ๆ ที่แจ้งขณะเก็บรวบรวมข้อมูล หรือที่ท่านได้ให้ความยินยอมหลังจากเราเก็บข้อมูลไปแล้ว ทั้งนี้ ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอาจนำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

4.1) สร้างและจัดการบัญชี (Account) ของท่าน และติดต่อท่านเกี่ยวกับบัญชีของท่าน

4.2) ยืนยันตัวตนของท่านเพื่อรักษาความปลอดภัยในการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล

4.3) ให้ข้อมูล จัดทำ และติดต่อท่านเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการ กิจกรรม การสำรวจความคิดเห็น และโปรโมชันต่าง ๆ ของเรา

4.4) ประมวลผล วัดผล และตอบสนองเพื่อให้บริการ รวมถึงตอบคำถาม และคำขอของท่าน

4.5) ดำเนินกิจการ ประเมินผล และปรับปรุงธุรกิจ พัฒนาผลิตภัณฑ์ เว็บไซต์หรือบริการใหม่

4.6) จัดการระบบการสื่อสาร สำรวจตลาด วัดผลและบริหารประสิทธิภาพในการทำโฆษณาและการตลาด

4.7) วิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ บริการ และเว็บไซต์ของเรา รวมทั้งบริหารจัดการเว็บไซต์ของเรา

4.8) บริหารจัดการความเสี่ยงและพัฒนาคุณภาพ

4.9) รักษาความปลอดภัยในการให้บริการผ่านทางเครือข่ายของเรา คุ้มครองแหล่งข้อมูลและพนักงาน

4.10) สอบสวนและปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ มาตรฐานทางอุตสาหกรรม ตลอดจนบังคับใช้นโยบายและข้อกำหนดอื่น ๆ ของเรา

5) การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

5.1) เราอาจเปิดเผย และ/หรือ ส่งต่อข้อมูลส่วนบุคคลของท่านกับบุคคลที่สาม ดังต่อไปนี้

5.1.1) ผู้รับจ้าง หรือผู้ให้บริการ ที่ให้บริการการสร้าง ดูแล และปรับปรุงเว็บไซต์ ระบบ ซอฟท์แวร์ หรือให้บริการอื่นใดที่จำเป็นต่อเราในการให้บริการแก่ท่าน โดยบุคคลเหล่านั้นอาจเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้ เช่น ประวัติการใช้งานเว็บไซต์

5.1.2) เจ้าของบ้าน, เจ้าของโครงการ เฉพาะข้อมูลที่เกี่ยวกับการติดต่อสื่อสาร เท่านั้น เช่น ชื่อนามสกุล เบอร์โทร อีเมล และข้อมูลผลงานออกแบบ เพื่อให้เจ้าของบ้าน, เจ้าของโครงการ ติดต่อท่านเกี่ยวกับการว่าจ้างบริการงานออกแบบ

5.1.3) เจ้าของข้อมูลสินค้า เฉพาะข้อมูลที่เกี่ยวกับสินค้าของเจ้าของข้อมูลสินค้านั้น ๆ เท่านั้น ที่สร้างขึ้นจากข้อมูลสินค้าของตน เพื่อให้เจ้าของข้อมูลสินค้านั้นกระทำการดังต่อไปนี้

5.1.3.1) ติดต่อท่านเกี่ยวกับสินค้า การสำรวจความคิดเห็น โปรโมชันต่าง ๆ ของตน

5.1.3.2) ประมวลผล วัดผล ดำเนินกิจการ ปรับปรุงธุรกิจ พัฒนาสินค้า สำรวจตลาด และบริหารประสิทธิภาพในการทำโฆษณาและการตลาดเกี่ยวกับสินค้าของตน

5.1.3.3) บริหารจัดการความเสี่ยงและพัฒนาคุณภาพสินค้า

ทั้งนี้ การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามที่ได้กล่าวมาข้างต้น เราจะดูแลให้บุคคลเหล่านั้นจัดให้มีมาตรการรักษาความปลอดภัยในการเก็บรวบรวม และใช้ข้อมูลส่วนบุคคลนั้น รวมถึงให้ปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และจะไม่ให้บุคคลเหล่านั้นเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านนอกเหนือจากที่ระบุในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้

5.2) เว้นแต่ที่กำหนดในข้อ 5.1 เราจะไม่ขายหรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านแก่บุคคลภายนอกโดยไม่ได้รับความยินยอมจากท่านโดยเด็ดขาด ยกเว้นกรณีดังต่อไปนี้

5.2.1) กฎหมายหรือกระบวนการทางกฎหมายบังคับให้เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล หรือ

5.2.2) เปิดเผยต่อเจ้าพนักงาน เจ้าหน้าที่รัฐ หรือหน่วยงานที่มีอำนาจเพื่อปฏิบัติตามคำสั่งหรือคำขอที่ชอบด้วยกฎหมาย หรือ

5.2.3) เมื่อเราเห็นว่ามีความจำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อป้องกันมิให้เกิดอันตรายหรือความเสียหายใด ๆ แก่ตัวท่านหรือผู้อื่น หรือเพื่อการสอบสวนการกระทำอันอาจผิดกฎหมายโดยที่เราไม่สามารถขอความยินยอมจากท่าน

5.3) อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ของท่านอาจมีช่องทางสำหรับการแชร์ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้กับบุคคลอื่น เว็บไซต์ หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อื่น การที่ท่านแชร์ข้อมูลส่วนตัวของท่าน ถือว่าท่านตกลงและให้ความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวต่อบุคคล เว็บไซต์ หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เหล่านั้นแล้ว ทั้งนี้ ท่านควรพิจารณาอย่างรอบคอบก่อนการกระทำดังกล่าว

5.4) เราอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่ผ่านกระบวนการซึ่งทำให้ไม่สามารถระบุตัวตนได้ต่อสาธารณชน หรือเพื่อประโยชน์ในการประกอบธุรกิจของเรา

5.5) เราขอสงวนสิทธิในการโอนข้อมูลส่วนบุคคลหากมีการปรับโครงสร้าง จำหน่ายหรือโอนย้ายกิจการหรือสินทรัพย์ของเรา ซึ่งกรณีดังกล่าวอาจมีการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้กับผู้ซื้อกิจการ และ/หรือที่ปรึกษาของผู้ซื้อกิจการ อย่างไรก็ดี เราจะรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอย่างเต็มความสามารถ รวมถึงกำหนดให้ผู้ซื้อกิจการ และ/หรือที่ปรึกษาของผู้ซื้อกิจการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของเราด้วย

6) การปกป้องข้อมูลส่วนบุคคล

เราได้จัดให้มีมาตรการรักษาความปลอดภัยข้อมูลส่วนบุคคลที่เราได้รับจากท่าน เพื่อมิให้มีการเปิดเผย ใช้งาน เปลี่ยนแปลงหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยไม่ได้รับอนุญาต โดยเราได้จัดให้มีระบบรักษาความปลอดภัยที่ได้มาตรฐาน ทั้งการประมวลผลข้อมูล การเก็บข้อมูล และการโอนถ่ายข้อมูล

7) การจัดการให้ข้อมูลส่วนบุคคลมีความถูกต้องและเป็นปัจจุบัน

7.1) เราจะใช้ความพยายามในการอัปเดตข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้มีความถูกต้อง และเป็นปัจจุบันที่สุดเท่าที่เราจะสามารถทำได้ และเราจะลบข้อมูลส่วนบุคคลที่ไม่ถูกต้อง หรือไม่จำเป็นต่อการให้บริการแก่ท่าน หรือกรณีที่ท่านร้องขอให้ลบข้อมูลส่วนบุคคลนั้น

7.2) เราแนะนำให้ท่านตรวจสอบข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นครั้งคราว เพื่อส่งเสริมให้ข้อมูลมีความถูกต้องและเป็นปัจจุบัน

8) ระยะเวลาการเก็บข้อมูลส่วนบุคค

เราจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้นานเท่าที่จำเป็นเพื่อทำตามวัตถุประสงค์นั้น ๆ ทั้งนี้

8.1) เราจะเก็บรักษาข้อมูลการการสร้างบัญชีของท่านเท่าที่บัญชีของท่านยังคงอยู่ เพื่อให้เราสามารถให้บริการแก่ท่านได้

8.2) เราจะเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ของท่านเพื่อผลประโยชน์ทางกฎหมาย เพื่อรักษาความปลอดภัย และเพื่อการดำเนินธุรกิจตามที่เราได้แจ้งไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้

8.3) เราจะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลอื่น ๆ ของท่าน จนกว่าท่านจะทำการลบข้อมูลส่วนบุคคลนั้น หรือลบบัญชีของท่าน

9) สิทธิเกี่ยวกับข้อมูลของท่าน

9.1) สิทธิเกี่ยวกับข้อมูลของท่าน ได้แก่

9.1.1) ข้อมูลสำหรับการสร้างบัญชี:

9.1.1.1) ท่านสามารถเข้าถึง และแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้ โดยคลิกที่บัญชีของฉันบนแถบเมนู

9.1.1.2) ท่านสามารถยกเลิกความยินยอมให้เราใช้ข้อมูลส่วนบุคคล หรือลบข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้ โดยการลบบัญชีของท่าน ทั้งนี้ ท่านจะไม่สามารถเข้าใช้เว็บไซต์ในส่วนที่ต้องใช้บัญชีได้

9.1.1.3) ท่านสามารถเปลี่ยนแปลงการยกเลิกความยินยอมของท่านได้ภายใน 30 วัน ซึ่งเมื่อครบกำหนด 30 วันแล้ว เราจะทำการลบข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอย่างถาวร

9.1.1.4) ท่านสามารถขอคัดลอก หรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลได้โดยติดต่อเราทางอีเมล

9.1.2) ข้อมูลส่วนบุคคลอื่น ๆ หากท่านต้องการเข้าถึง แก้ไข ลบ คัดลอก หรือโอนย้ายข้อมูลส่วนบุคคล โปรดติดต่อเราทางอีเมล ทั้งนี้ หากท่านเลือกลบข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ท่านจะไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล

9.1.3) การ Unsubscribe : ท่านสามารถทำการ Unsubscribe การแจ้งเตือน หรือข้อความใด ๆ ที่เกี่ยวกับการให้บริการหรือการตลาดของเรา รวมถึงขอให้เราลบหรือหยุดทำการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อทำการตลาดของเราได้ โดยทำการ Unsubscribe ที่ด้านล่างของอีเมลการตลาดที่ท่านได้รับ อย่างไรก็ดี การแจ้งเตือนหรือข้อความฉุกเฉินจะยังคงส่งถึงท่านอยู่

9.2) สิทธิของท่านตามที่กล่าวมาข้างต้นอาจถูกจำกัดในบางกรณี เช่น เราจำเป็นต้องใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในการให้บริการเว็บไซต์ หรือกรณีที่กฎหมายกำหนดให้เราต้องเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

9.3) หากท่านมีข้อสงสัยหรือข้อเสนอแนะใด ๆ โปรดติดต่อเราทางอีเมล

10) การปรับปรุงแก้ไข หรือเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัว

10.1) ท่านเข้าใจและยอมรับว่า เรามีสิทธิที่จะปรับปรุงแก้ไข หรือเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า โดยเราจะประกาศข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ปรับปรุงแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงบนเว็บไซต์ให้ท่านได้พิจารณาก่อนการเข้าใช้งานเว็บไซต์ พร้อมระบุวันที่แก้ไขเพิ่มเติมครั้งล่าสุด การที่ท่านใช้บริการทางเว็บไซต์ของเราต่อไปหลังจากที่มีการปรับปรุงแก้ไข หรือเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัวแล้ว จะถือว่าท่านยอมรับนโยบายความเป็นส่วนตัวที่ปรับปรุงแก้ไข หรือเปลี่ยนแปลงนั้นแล้วโดยชัดแจ้ง

10.2) หากท่านต้องการดูนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับก่อนหน้า โปรดติดต่อ Call Center เราทางอีเมล

11) ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล

11.1) ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลคือ ผู้ที่มีอำนาจในการตัดสินใจเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

11.2) การให้บริการเว็บไซต์นี้ เรา บริษัทผลิตภัณฑ์และวัตถุก่อสร้าง จำกัด เป็นผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยท่านสามารถติดต่อเราได้ที่

ที่อยู่: เลขที่ 70 หมู่ 13 ถนนพุทธมณฑล สาย 5 ต.ไร่ขิง อ.สามพราน จ.นครปฐม 73210

อีเมล: csgroup@wtg.co.th