ห้องกันไฟ "Rockwool ใยแนวตั้ง" WALLROC ผ่านการทดสอบการกันไฟระดับโลก FM Approvals

ห้องกันไฟ "Rockwool ใยแนวตั้ง" WALLROC ผ่านการทดสอบการกันไฟระดับโลก FM Approvals