ประเภท Clean Room ตามลักษณะการไหลเวียนของอากาศ

BLOG

ห้องคลีนรูม Clean Room (ห้องสะอาด, ห้องปลอดเชื้อ) ตามลักษณะการไหลเวียนของอากาศภายในห้อง มีกี่ประเภท

เราสามารถแบ่ง ห้องคลีนรูม Clean Room (ห้องสะอาด, ห้องปลอดเชื้อ) ออกเป็นสองประเภท ตามลักษณะการไหลเวียนของอากาศภายในห้อง ดังนี้

  1. Unidirectional Flow Cleanroom

    ห้องคลีนรูม (Clean Room) หรือห้องสะอาด,ห้องปลอดเชื้อ

มีลักษณะการเคลื่อนของอากาศภายในห้องเป็นแบบ "Laminar Flow" เหมาะสำหรับงานที่ต้องการความสะอาดและการป้องกัน Cross Contamination เป็นพิเศษ

  1. Non-Unidirectional Flow Cleanroom

    ห้องคลีนรูม (Clean Room) หรือห้องสะอาด,ห้องปลอดเชื้อ

มีลักษณะการเคลื่อนที่ของอากาศภายในห้องเป็นแบบ "Turbulent Flow" ซึ่งมีการไหลเวียนเป็นระเบียบน้อยกว่าแบบ Unidirectional Flow Cleanroom