คลีนรูม Knowledge รู้ไว้ได้เปรียบ! เมื่อผู้ประกอบการสร้าง Clean Room

BLOG

คลีนรูม หรือ ห้องสะอาด มีกี่ประเภท,
Clean Room Class และ การเลือกผนังคลีนรูมที่ดีที่สุด
รู้ไว้ได้เปรียบ! เมื่อผู้ประกอบการต้องสร้าง Clean Room

คลีนรูม (Clean Room)
 

คลีนรูม หรือ ห้องสะอาด ห้องปลอดเชื้อ หมายถึง ห้องที่มีการปิดมิดชิด มีการควบคุมมลสารในอากาศให้น้อยที่สุด เพื่อให้มีความสะอาดเป็นไปตามระดับมาตรฐานความสะอาด และมีการควบคุมสภาวะแวดล้อม เช่น อุณหภูมิ ความชื้น และความแตกต่างของความดันตามที่ต้องการ

 

คลีนรูม 2 ประเภท ตามหลักการใช้งานในอุตสาหกรรม

1. คลีนรูม ที่ต้องระมัดระวังเรื่องฝุ่น

1.1 Industrial Clean Room (ICR)

คือ ห้องคลีนรูม สำหรับอุตสาหกรรมการผลิตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ Microchip เครื่องใช้ไฟฟ้า คอมพิวเตอร์ สมาร์ทโฟน เพราะหากมีฝุ่นละอองมาเกาะชิ้นส่วนแผงวงจรไฟฟ้า อาจส่งผลให้เกิดการช็อตและเสียหายได้ หรือในอุตสาหกรรมการผลิตสี ฟิล์ม หรือสารเคมีต่างๆ ก็อาจทำให้เกิดสีปูด เกิดความเสียหายในชิ้นงานได้เช่นกัน และจะเป็นห้องคลีนรูมแบบความดันบวก (Positive Pressure)

อุตสาหกรรมการผลิตอุปกรณ์ อิเลคโทรนิคส์ Microchip

 

ห้องคลีนรูม แบบความดันบวก (Positive Pressure) คืออะไร?

คือ สภาวะที่ความดันภายในห้องมากกว่าความดันภายนอกห้อง หรือมากกว่าความดัน บรรยากาศ (atmospheric pressure) ทำให้มีอากาศไหลออกจากห้อง

ความดันบวกเป็นสภาวะที่ใช้ในห้องที่ต้องควบคุมความสะอาด เช่น ห้องบรรจุ ห้องเตรียมวัตถุดิบ บริเวณ high risk area เพื่อป้องกันมิให้อนุภาค เช่น ฝุ่นละออง แบคทีเรีย ยีสต์ รา รวมทั้งสปอร์ของแบคทีเรีย (bacterial spore) และสปอร์ของราเข้ามาได้

ความดันต่างของอากาศด้านในกับด้านนอก ควรมีค่าประมาณ 0.03 ถึง 0.05 นิ้วน้ำ (inH2O) ในกรณีที่ต้องการรักษาความดันภายในห้อง เมื่อมีการเปิดประตู หรือ ช่องเปิดต่างๆ จะต้องติดตั้งระบบควบคุมอากาศเพิ่มเติม เพื่อให้มีการเพิ่มอากาศมาทดแทนอากาศที่ไหลออกไปจากการเปิดประตูดังกล่าว

ในกรณีที่มีการควบคุมความดันบวกหลายพื้นที่ ห้องที่สะอาดที่สุดต้องมีความดันสูงสุด เรียงลำดับกันไป และต้องมีระบบควบคุมความดันในแต่ละบริเวณ

การทำให้ห้องมีความดันบวกโดย

 • มีทางเข้าออกที่ปิดมิดชิด โดยใช้พัดลมเป็นตัวสร้างความดันอากาศให้กับห้อง
 • ความดันห้องมากกว่าความบรรยากาศ
 • มีพัดลมเป่า (air shower) ที่ประตูทางเข้าเพื่อดันลมออกไป
 • มีระบบกรองอากาศ เช่น HEPA filter
 • ใช้มาตรการป้องกัน เช่น ไม่ให้เปิดประตูพร้อมกันหลายบาน เป็นต้น
 
 

2. คลีนรูม ที่ต้องระมัดระวังเรื่องเชื้อโรค

เช่น ห้องคลีนรูม ในโรงพยาบาล โรงงานผลิตยา โรงงานผลิตเครื่องมือแพทย์ หรือ เครื่องสำอาง เราเรียกห้องคลีนรูมแบบนี้ว่า Biological Clean Room (BCR)

ส่วนห้องทดลองทางชีวภาพ ห้องปฏิบัติการทางด้านชีววิทยา เราเรียกห้องคลีนรูมแบบนี้ว่า Biohazard Clean Room และห้องทั้ง 2 แบบนี้จะเป็นห้องคลีนรูมแบบความดันลบ (Nagative Pressure)

 
 

2.1 Biological Clean Room (BCR)

คือ ห้องคลีนรูม สำหรับอุตสาหกรรมการผลิตยา ห้องปฏิบัติการทางด้านชีววิทยา ห้องผ่าตัด เพื่อควบคุมปริมาณเชื้อแบคทีเรีย ความดันอากาศในห้องจะ ต้องสูงกว่าความดันอากาศห้องข้างเคียง เพื่อป้องกันไม่ให้สิ่งสกปรกจากห้องข้างเคียงไหลเข้าสู่ห้องสะอาด

อุตสาหกรรมการผลิตยา

2.2 Biohazard Clean Room

คือ ห้องคลีนรูม ที่ใช้กับห้องปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับชีววัตถุอันตรายหรือ เชื้อโรคไวรัสหรือสารที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ โดยความดันอากาศในห้องจะต้องต่ำกว่าความดันอากาศห้องข้างเคียง เพื่อป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อหรือสารที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพออกไป ปนเปื้อนสิ่งแวดล้อมภายนอก

ห้องปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับชีววัตถุอันตราย

 
 

ห้องคลีนรูม แบบความดันลบ (Nagative Pressure) คืออะไร?

คือ การทำให้ห้องที่ต้องการควบคุมมีความดันน้อยกว่าความดันบรรยากาศ  ใช้กับห้องที่ต้องการควบคุมการแพร่กระจาย กลิ่น เชื้อโรค (pathogen) หรือการปนเปื้อน (contamination)

 

ประเภทห้องคลีนรูม แบ่งตามลักษณะการไหลของอากาศ

1. Conventional Clean Room การไหลของอากาศเหมือนกับระบบปรับอากาศที่ใช้ ทั่วไป แต่ใช้ HEPA filter และจำนวนครั้งของการเปลี่ยนอากาศมากกว่า เพื่อลดความสกปรกในห้อง ห้องสะอาดแบบนี้จะมีระดับความสะอาดประมาณ Class 1,000 –10,000

2. Horizontal Larminar Clean Room ลมที่ความเร็วคงที่จะไหลผ่าน HEPA filter ที่ติดตั้งเต็มพื้นที่ผนังห้องด้านหนึ่งผ่านเข้าสู่ห้องสะอาดแล้วถูกดูดกลับขึ้นด้านบนเพดาน กลับไปสู่ เครื่องเป่าลม ห้องชนิดนี้จะมีระดับความสะอาดประมาณ Class 100 นิยมใช้กับห้องปฏิบัติการทางชีววิทยา เป็นต้น

3. Vertical Laminar Flow Clean Room ห้องนี้จะติดตั้ง HEPA filter เต็มเพดาน โดยอากาศจะถูกส่งลงจากเพดานผ่าน HEPA filter ในแนวดิ่ง และลมจะกลับผ่านพื้นที่ทาให้โปร่ง แล้วกลับสู่เครื่องเป่าลมเย็น มีระดับความสะอาดประมาณ Class 100 เหมาะสำหรับ อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์

 

วิธีการควบคุมเพื่อรักษามาตรฐานของ Clean Room

ป้องกันอนุภาคหรือสิ่งสกปรกเข้ามาในห้อง

ใช้ HEPA filter กรองอากาศที่เข้าสู่ห้องรักษาความดันในห้องให้สูงกว่าภายนอก (positive pressure)ทำความสะอาดร่างกายโดยล้างตัวด้วยอากาศ (air washer) ก่อนเข้าห้อง

ป้องกันการก่อให้เกิดสิ่งสกปรกขึ้น

สวมชุดพิเศษสำหรับคนงานทุกคนการทำงานต้องเคลื่อนไหวอย่างเชื่องช้าวัสดุที่ใช้ในห้อง ต้องไม่ก่อให้เกิดความสกปรกขึ้น

ป้องกันการสะสมของฝุ่นผงตามผนัง

การทำความสะอาดห้องต้องเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนดผนังห้องต้องทำให้สะดวกต่อการทำความสะอาด ไม่สะสมฝุ่น

การปล่อยทิ้งอนุภาคหรือสิ่งสกปรกออกไปภายนอกห้อง

ควรมีการหมุนเวียนอากาศบางส่วนออกสู่ภายนอก เพื่อลดสิ่งสกปรกที่เกิดขึ้นควรทำที่ป้องกันมิดชิด หรือมีการดูดอากาศทิ้งเป็นจุดๆ ณ บริเวณที่มีอนุภาคซึ่งจะก่อให้เกิดความสกปรก
 
 

การจัดแบ่ง Clean Room Class

1. Class 10 หมายถึง ห้องคลีนรูม ที่มีอนุภาคขนาด 0.5 ไมครอนหรือใหญ่กว่า
ไม่เกิน 10 อนุภาคต่ออากาศหนึ่งลูกบาศก์ฟุต

2. Class 100 หมายถึง ห้องคลีนรูม ที่มีอนุภาคขนาด 0.5 ไมครอนหรือใหญ่กว่า
ไม่เกิน 100 อนุภาคต่ออากาศหนึ่งลูกบาศก์ฟุต

3. Class 1,000 หมายถึง ห้องคลีนรูม ที่มีอนุภาคขนาด 0.5 ไมครอนหรือใหญ่กว่า
ไม่เกิน 1,000 อนุภาคต่ออากาศหนึ่งลูกบาศก์ฟุต

4. Class 10,000 หมายถึง ห้องคลีนรูม ที่มีอนุภาคขนาด 0.5 ไมครอนหรือใหญ่กว่า
ไม่เกิน 10,000 อนุภาคต่ออากาศหนึ่งลูกบาศก์ฟุต

5. Class 100,000 หมายถึง ห้องคลีนรูม ที่มีอนุภาคขนาด 0.5 ไมครอนหรือใหญ่กว่า
ไม่เกิน 100,000 อนุภาคต่ออากาศหนึ่งลูกบาศก์ฟุต

 

แผ่นผนังฉนวน FIWall i370 PIR Sandwich Panel
สำหรับ ห้องคลีนรูม ทุกระดับ Class

 

ห้องคลีนรูม Clean Room

ทำไม? ต้องเลือกใช้ แผ่นฉนวนสำเร็จรูป PIR FIWall i370

 • กันความร้อนได้ดีเยี่ยม เพราะ PIR FIWall i370 มีค่าความเป็นฉนวน (k-Value) ที่ดีที่สุด
  เมื่อเทียบกับ PUR Foam,d EPS Foam และ Rockwool ประหยัดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานได้ถึง 30%

ค่าการนำความร้อน (k-Value) ยิ่งต่ำยิ่งดี

 • กันไฟ ไร้ควัน PIR FIWall i370 มีค่า Index มากกว่า 350
  จึงทำให้เป็นฉนวนกันความร้อน PIR แท้ๆ ผสานกับระบบ Lock แผ่นฉนวนที่ทรงพลัง
  ZIP-LOCK ที่ถูกออกแบบมาเพื่อการกันไฟโดยเฉพาะ
 • กักเก็บความเย็นไม่รั่วไหล แผ่นฉนวนชนฉนวน ชิดสนิทแน่น ด้วยระบบ Lock แผ่นฉนวน
  ZIP-LOCK ที่ใช้เหล็กยาวถึง 9 ซม. ไม่มีรอยรั่วบริเวณรอยต่อระหว่างแผ่นผนัง
 • PIR FIWall i370 สามารถทนความเย็นได้ต่ำสุดถึง -60 องศาเซลเซียส และ
  ทนความร้อนได้สูงสุดถึง 100 องศาเซลเซียส ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพสูงสุด
 • ยืดอายุการใช้งานห้องเย็นยาวนานกว่า 20 ปี เพราะ PIR FIWall i370
  มีค่าดูดซับน้ำต่ำ (Water Absorption) กว่า PU 2 เท่า และ EPS ถึง 8 เท่า
  คงค่าความเป็นฉนวนได้นานกว่า

ตารางแสดงการดูดซับน้ำ (Water Absorption) ของฉนวน EPS, PU, PIR

Water absorption of EPS PU PIR insulation

 • เพิ่มพื้นที่การใช้งานได้มากกว่า เพราะมีค่าการนำความร้อน (k-Value) ต่ำ และ
  มีค่าการต้านทานความร้อน (R-Value) สูง จึงสามารถใช้แผ่นฉนวนขนาดบางกว่า
  ที่อุณหภูมิห้องเย็นเท่ากัน
 • รองรับมาตรฐานสากล GMP และ PIC/S
 • เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ปราศจาก CFCs
 • ราคาต่ำกว่า PIR นำเข้าถึง 40%
 • ตอบโจทย์การใช้งานได้ครบครันใช้งานเป็น ผนังคลีนรูม ห้องไลน์ผลิต คลังสินค้า
 

สนใจสร้างห้องคลีนรูม ให้ผ่านมาตรฐานอุตสาหกรรม อ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่ค่ะ :
ห้องคลีนรูม สะอาด กันไฟ ไร้ฝุ่น รองรับมาตรฐาน GMP และ PIC/S

 

Wall Tech พร้อมส่งมอบแผ่นฉนวนคลีนรูม (Sandwich Panel For Clean Room) คุณภาพเยี่ยม มาตรฐานการผลิต ISO 9001:2015 เรายินดีให้คำปรึกษา ด้านงานออกแบบ-ติดตั้ง รับสร้างห้องคลีนรูม พร้อมดูแลโครงการทุกโครงการโดยวิศวกรมืออาชีพ ประสบการณ์กว่า 25 ปี

ปรึกษา-สอบถามฟรี!!! เกี่ยวกับ ห้องคลีนรูม ผนังห้องคลีนรูม หรือ งานออกแบบติดตั้ง ติดต่อได้ที่นี่

 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.