เหล็กและสีเคลือบผิวที่ใช้เป็นชนิด Antibacterial หรือไม่?

BLOG

เหล็กและสีเคลือบผิวที่ใช้เป็นชนิด Antibacterial หรือไม่?

บริษัทวอลล์เทคฯ มีเหล็กและสีเคลือบผิวเป็นชนิด Antibacterial แต่ที่นิยมแนะนำให้ลูกค้าใช้คือ
Silicon modified polyester (SMP) วอลล์เทคฯ สามารถผลิตได้ทั้ง 2 แบบ ซึ่งขอแนะนำว่า

การผ่านมาตรฐาน USDA นั้นผนังที่ดีควรจะชะล้างเช็ดทำความสะอาดได้ง่ายเพราะแบคทีเรียนั้น
เกิดจากการที่มีคราบสิ่งสกปรกไปเกาะบนผนังแล้วแบคทีเรียไปกินคราบสกปรกเหล่านั้น และสะสม
ก่อตัวมากขึ้นซึ่งไม่ได้หมายความว่าแบคทีเรียไปเกาะกินสีที่เคลือบเหล็กนั้นฉะนั้น เหล็กที่เคลือบสี
จึงไม่จำเป็นเท่าไร แต่สิ่งจำเป็นคือการที่ใช้เหล็กที่เป็นชนิด SMP มากกว่าเพราะสีประเภทนี้มีคุณสมบัติ
คือ Antibacterial ง่ายต่อการทำความสะอาดมากกว่าจึงไม่ก่อให้เกิดการสะสมของแบคทีเรีย
หมายเหตุ
วอลล์เทคสามารถผลิตได้ทั้ง 2 แบบ คือ แบบ Antibacterial และ SMP หากทางลูกค้า
มีความต้องการแบบใดสามารถแจ้งทางบริษัทได้