Wall Tech Group ร่วมตรวจสุขภาพประจำปี 2562

NEWS

 

Wall Tech Health Check 2019
 

Wall Tech Group ร่วมตรวจสุขภาพประจำปี 2562

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2562 บริษัท วอลล์ เทคโนโลยี จำกัด ผู้ผลิต ออกแบบ และติดตั้งผนังฉนวนกันความร้อนครบวงจรของประเทศไทย จัดกิจกรรมตรวจสุขภาพประจำปีให้แก่พนักงาน จากศูนย์อาชีวเวชศาสตร์ โรงพยาบาลศาลายา

 
 
Wall Tech Health Check 2019
Wall Tech Health Check 2019
 
 
Wall Tech Health Check 2019
Wall Tech Health Check 2019
 
 

พนักงาน Wall Tech Group ทุกคนล้วนมีความสำคัญต่อองค์กร ถือได้ว่าเป็นกำลังพลของการทำงาน ที่จะส่งมอบสินค้าและบริการที่มีคุณภาพให้แก่ลูกค้า บริษัทฯ เล็งเห็นความสำคัญในการสนันสนุนและส่งเสริมให้พนักงาน มีร่างกายและจิตใจที่แข็งแรงสมบูรณ์ การตรวจสุขภาพประจำปีจะช่วยให้เรารู้และป้องกันโรคภัยต่างๆ ได้ทันถ่วงที หรือ ภัยเงียบ ที่ซ่อนอยู่ภายในร่ายกายที่พนักงานอาจไม่รู้ตัว บริษัทฯ จึงสนับสนุนส่งเสริมสุขภาพที่ดีของพนักงาน ด้วยการจัดกิจกรรมตรวจสุขภาพเป็นประจำทุกปี

 
Wall Tech Health Check 2019
Wall Tech Health Check 2019
 
Wall Tech Health Check 2019
Wall Tech Health Check 2019
 

Wall Tech เรามุ่งมั่นพัฒนาระบบคุณภาพการทำงานอยู่เสมอ ไม่ว่าจะเป็นนวัตกรรมเครื่องจักรที่มีคุณภาพและทันสมัยระดับโลก เพื่อผลิตแผ่นฉนวนกันความร้อน ที่เป็นสินค้าที่ดีมีคุณภาพ รวมถึงการออกแบบ และติดตั้ง ยังรวมไปถึงการพัฒนาศักยภาพของพนักงานให้พร้อมที่จะส่งมอบสินค้าและบริการคุณภาพให้กับลูกค้าทุกรายได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ และให้ลูกค้าได้รับความพอใจและมีความมั่นใจในระบบคุณภาพของสินค้าและการบริการยิ่งขึ้น