https://wtg.co.th - K R U 3 Value ต้องรู้ก่อนซื้อแผ่นฉนวนกันความร้อน

LOGOWEBSITE

WALL TECH KNOWLEDGE

Wall Tech Knowledge #รู้มากอยากแชร์

"K R U 3 Value ต้องรู้ก่อนซื้อแผ่นฉนวนกันความร้อน"

K R U 3 Value ต้องรู้ก่อนซื้อแผ่นฉนวนกันความร้อน

ปัจจุบันวัสดุในการก่อสร้างโรงงานอุตสาหกรรม ถูกพัฒนาขึ้นเรื่อยๆ จากอิฐ หรือปูน ซึ่งมีต้นทุนที่ถูก แต่ไม่สามารถกันความร้อนได้ดีเพียงพอกับความต้องการ ฉนวนกันความร้อนจึงเข้ามามีบทบาทมากขึ้นในทุกอุตสาหกรรม

วันนี้ Wall Tech Knowledge รู้มาก…อยากแชร์ จะมาให้ความรู้ว่าแผ่นฉนวนกันความร้อนที่ดีนั่นเป็นอย่างไร

 
 

คุณสมบัติต่างๆ ของฉนวนกันความร้อน

K value ค่าการนำความร้อน (Thermal Conductivity; K value)

คือ ค่าคงที่เฉพาะตัวของวัสดุต่างๆ ที่บ่งบอกความสามารถในการยอมให้ความร้อนไหลผ่านตัวเองได้เท่าไหร่
มีหน่วยเป็น W/mK ยิ่งน้อย ยี่งดี

K Value ค่าการนำความร้อน ยิ่งน้อยยิ่งดี
 

R value ค่าความต้านทานความร้อน (Thermal Resistance ; R value)

คือ ค่าที่บอกความสามาถของวัสดุในการยับยั้งการไหล หรือถ่ายเทความร้อน
โดยขึ้นอยู่กับความหนา และค่า k ของวัสดุนั้นๆด้วย มีหน่วยเป็น m2K/W ยิ่งมาก ยี่งดี

หาได้จาก R = (Insulation Thickness)/(Thermal Conductivity)

R value ค่าความต้านทานความร้อน ยิ่งมากยิ่งดี
 
 

U value ค่าสัมประสิทธิ์การถ่ายเทความร้อน (Heat transfer coefficient ; U value)

คือ ปริมาณความร้อนที่ไหลผ่านเข้ามาในส่วนหนึ่งของอาคารคงที่ โดยที่อุณหภูมิอากาศของทั้งสองด้านแตกต่างกัน (ส่วนกลับของค่าความต้านทานความร้อน) ขึ้นกับความหนาและค่า k ของวัสดุนั้นๆด้วย มีหน่วยเป็น W/m2K

ยิ่งน้อยยิ่งดี

หาได้จาก    U = 1/(Thermal Resistance (R value))

U value ค่าสัมประสิทธิ์การถ่ายเทความร้อน ยิ่งน้อยยิ่งดี
 
 


ขอบคุณข้อมูลจาก

คุณสุธาสินี สงวนพานิช
วิศวกรเทคนิค