ห้องเย็น หรือ ห้องเย็นสำเร็จรูป (Cold room Or Cold Storage) สำหรับเก็บรักษาสินค้า

ห้องเย็น หรือ ห้องเย็นสำเร็จรูป (Cold room Or Cold Storage) สำหรับเก็บรักษาสินค้า