สร้างห้อง Server Room อย่างมีมาตฐาน ควบคุมอุณหภูมิภายในด้วยแผ่นผนัง Rockwool WALLROC by Wall Tech

Rockwool