ห้องคลีนรูม Clean Room คือ อะไร? อยากรู้ Click! เลย

BLOG

ห้องคลีนรูม Clean Room คือ อะไร
และมีความสำคัญกับอุตสาหกรรมอย่างไรบ้าง?

Clean Room
 

"CLEAN" หมายถึง ความสะอาด
"ROOM" หมายถึง ห้อง

ดังนั้น CLEAN ROOM หมายถึง ห้องที่สะอาดปราศจากฝุ่นหรือจุลชีพ

มาตรฐานของห้องสะอาด (Standard for Contamination Control Area)
ที่สำคัญและนิยมใช้กันอยู่มี 3 มาตรฐาน คือ

1. มาตรฐาน U.S. Fed. Std. 209e

ระดับ M1 (ระบบ Metric หรือ S.I.Unit) คือ ระดับความสะอาดสูงสุด คือ มีความเข้มข้นสูงสุดของอนุภาคที่มีขนาดตั้งแต่ 0.5 µm ขึ้นไปจำนวน 10 อนุภาคต่อลูกบาศก์เมตร หรืออนุภาคขนาดตั้งแต่ 0.3 µm ขึ้นไป จำนวน 30 อนุภาคต่อลูกบาศก์เมตร หรือ Class 1 (ระบบอังกฤษ) ซึ่งหมายถึงมีความเข้มข้นของอนุภาคที่มีขนาดตั้งแต่ 0.5 µm ขึ้นไป 1 อนุภาคต่อลูกบาศก์ฟุต

2. มาตรฐาน BS 5295 , Part 1 (1989): Class C

ซึ่งหมายถึง ความเข้มข้นสูงสุดของอนุภาคที่มีขนาดตั้งแต่ 0.3 µm ขั้นไป จำนวน 100 อนุภาคต่อลูกบาศก์เมตร

3. มาตรฐาน VDI 2083 , Sheet 1 : Class 0

ซึ่งหมายถึงความเข้มข้นสูงสุดของอนุภาคที่มีขนาดตั้งแต่ 0.3 µm ขึ้นไป จำนวน 14 อนุภาคต่อลูกบาศก์เมตร

ตารางแสดงการเปรียบเทียบมาตรฐานระดับความสะอาดต่างๆ สำหรับห้องสะอาด

 
Country
Germany
USA
USA
France (F)
Great Britain (GB)
Japan (J)
Guide-lines (issue)
VDI 2083 Sheet 1 1990
U.S. Fed Std.209d. 1988
U.S. Fed Std.209e. 1992
NF X44-101 1981
BS 5295 1989
JIS B 9920 clean room tentative! 1988
SI
Eng
Clean -
liness -
class
0
1
1
3
4
5
6
7

1
10
100
1000
10000
100000

M 1.5
M 2.5
M 3.5
M 4.5
M 5.5
M 6.5

1
10
100
1000
10000
100000


4000

400000
4000000


C
D
E,F
G,H
J
K,L
M
1
2
3
4
5
6
7
8

จากตารางข้างต้นนอกจากระบบวิธีการวัดที่แตกต่างกันและความแตกต่างของค่าเปรียบเทียบเล็กๆ น้อยๆ ของแต่ละมาตรฐานแล้ว ค่าระดับความสะอาดของแต่ละมาตรฐานทั้ง 6 มาตรฐานนั้นหรือว่าเทียบเท่ากัน

จากการแบ่งระดับความสะอาดของห้องคลีนรูมตามมาตรฐาน U.S. Fed. Std. 209e เราจะได้ระดับความสะอาดต่างๆ คือ

- ระดับ M 1.5 (Class 1) : จำนวนอนุภาคขนาดตั้งแต่ 0.5 µm ขึ้นไป ที่นับได้ต้องมีไม่เกิน 35.3 อนุภาคต่อลูกบาศก์เมตร (1 อนุภาคต่อลูกบาศก์ฟุต)
- ระดับ M 2.5 (Class 10) : จำนวนอนุภาคขนาดตั้งแต่ 0.5 µm ขึ้นไป ที่นับได้ต้องมีไม่เกิน 353 อนุภาคต่อลูกบาศก์เมตร (10 อนุภาคต่อลูกบาศก์ฟุต)
- ระดับ M 3.5 (Class 100) : จำนวนอนุภาคขนาดตั้งแต่ 0.5 µm ขึ้นไป ที่นับได้ต้องมีไม่เกิน 3,530 อนุภาคต่อลูกบาศก์เมตร (100 อนุภาคต่อลูกบาศก์ฟุต)
- ระดับ M 4.5 (Class 1000) : จำนวนอนุภาคขนาดตั้งแต่ 0.5 µm ขึ้นไป ที่นับได้ต้องมีไม่เกิน 35,300 อนุภาคต่อลูกบาศก์เมตร (1000 อนุภาคต่อลูกบาศก์ฟุต)
- ระดับ M 5.5 (Class 10,000) : จำนวนอนุภาคขนาดตั้งแต่ 0.5 µm ขึ้นไป ที่นับได้ต้องมีไม่เกิน 353,000 อนุภาคต่อลูกบาศก์เมตร (10,000 อนุภาคต่อลูกบาศก์ฟุต)
- ระดับ M 6.5 (Class 100,000) : จำนวนอนุภาคขนาดตั้งแต่ 0.5 µm ขึ้นไป ที่นับได้ต้องมีไม่เกิน 3,530,000 อนุภาคต่อลูกบาศก์เมตร (100,000 อนุภาคต่อลูกบาศก์ฟุต)

 
 

ห้องคลีนรูม Clean Room สำคัญกับระบบอุตสาหกรรมอย่างไร

 
 
Clean Room ยารักษาโรค Vaccine
Clean Room Electronic
 
 

ทุกวันนี้ของกินของใช้ในชีวิตประจำทุกวัน ล้วนต้องผ่านกระบวนการผลิตจากโรงงานที่สะอาด ผ่านมาตรฐานอุตสาหกรรม รวมถึงยารักษาโรค วิตามิน อาหารเสริม หรือ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น ซึ่งในอุตสาหกรรมนั้นจะมีห้องไลน์ผลิตที่มีการควบคุมความสะอาดมากเป็นพิเศษ เช่น ควบคุมความสะอาดในเรื่องของเชื้อโรคและฝุ่น

ห้องคลีนรูม Clean Room หรือ ห้องสะอาด ห้องปลอดเชื้อ คือ ห้องไลน์ผลิตสินค้า ในอุตสาหกรรมยา หรือ อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ เป็นห้องที่มีการปิดมิดชิด มีการควบคุมความสะอาดตามระดับมาตรฐานอุตสาหกรรม GMP และ PIC/S

โรงงานอุตสาหกรรม Clean Room โรงงานผลิตยา หรือ โรงงานผลิตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ จะต้องใช้แผ่นผนังห้องแบบ Sandwich Panel เพราะแผ่นฉนวนกันความร้อนแบบนี้ไม่กักเก็บฝุ่น กันความร้อน และรักษาอุณหภูมิได้ดี

 

FIWall i370 PIR แท้ๆ by Wall Tech

แผ่นผนังฉนวนคลีนรูม PIR Sandwich Panel For Biological Clean Room กันความร้อน กันไฟ ไร้ควัน สำหรับอุตสาหกรรมอาหารและยา เครื่องสำอาง โรงพยาบาล ห้องผ่าตัด หรือห้องอื่นๆ ที่ต้องการความสะอาดเป็นพิเศษ

 
โรงงานยา Pharmaceutical Factory
ห้องผ่าตัด Operating Room, โรงพยาบาล Hospital
 
แผ่นฉนวนกันความร้อน PIR Sandwich Panel

ทำไม? ต้องเลือกใช้ แผ่นฉนวนคลีนรูม PIR FIWall i370
สำหรับห้องคลีนรูม (Clean Room) ยา

 • กันความร้อนได้ดีเยี่ยม เพราะ PIR FIWall i370 มีค่าความเป็นฉนวนดีที่สุด
  เมื่อเทียบกับ PS Foam ประหยัดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานได้ถึง 30%
 • กันไฟ ไร้ควัน PIR FIWall i370 มีค่า Index มากกว่า 350
  จึงทำให้เป็นฉนวนกันความร้อน PIR แท้ๆ ผสานกับระบบ Lock แผ่นฉนวนที่ทรงพลัง
  ZIP-LOCK ที่ถูกออกแบบมาเพื่อการกันไฟโดยเฉพาะ ไม่มีรอยรั่วบริเวณรอยต่อระหว่างแผ่นผนัง
 • กักเก็บความเย็นไม่รั่วไหล แผ่นฉนวนชนฉนวน ชิดสนิทแน่น ด้วยระบบ Lock แผ่นฉนวน
  ZIP-LOCK ที่ใช้เหล็กยาวถึง 9 ซม. เพื่อให้ได้ระบบล็อกที่ทรงประสิทธิภาพ รูปทรง Z ทรงพลัง
 • PIR FIWall i370 สามารถทนความเย็นได้ต่ำสุดถึง -60 องศาเซลเซียส และ
  ทนความร้อนได้สูงสุดถึง 100 องศาเซลเซียส ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพสูงสุด
 • ยืดอายุการใช้งานห้องเย็นยาวนานกว่า 20 ปี เพราะ PIR FIWall i370
  มีค่าดูดซับน้ำต่ำ (Water Absorption) กว่า PU 2 เท่า และ EPS ถึง 8 เท่า
  คงค่าความเป็นฉนวนได้นานกว่า
 • เพิ่มพื้นที่การใช้งานได้มากกว่า เพราะมีค่าการนำความร้อน (k-Value) ต่ำ และ
  มีค่าการต้านทานความร้อน (R-Value) สูง จึงสามารถใช้แผ่นฉนวนขนาดบางกว่า
  ที่อุณหภูมิห้องเย็นเท่ากัน
 • รองรับระบบคุณภาพ GMP และ PIC/S
 • เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ปราศจาก CFCs
 • ราคา PIR FIWall i370 ต่ำกว่า PIR นำเข้าถึง 40%
 • ตอบโจทย์การใช้งานได้ครบครันใช้งานเป็น ผนังห้องเย็น ห้องไลน์ผลิต คลังสินค้า และห้องอบ
 

ตารางแสดงการดูดซับน้ำ (Water Absorption) ของฉนวน PS, PU, PIR

Water absorption of PS PU PIR insulation

 

PIR Fire Test by Wall Tech - ตอน เหตุไฟไหม้ยอดฮิตในโรงงาน

Sandwich Panel - PIR Fire Test by WALL TECH || EP.05/10

 
 

WALLROC แผ่นฉนวนกันไฟ Rockwool มาตรฐาน FM Approvals

แผ่นผนังฉนวนคลีนรูม Rockwool Sandwich Panel For Industrial Clean Room
กันไฟเยี่ยม กันความร้อน สำหรับอุตสาหกรรม Electronic

 
 
โรงงานผลิตไมโครชิป (Microchip Factory)
ไลน์ผลิตอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Production Line)
 
 

แผ่นฉนวนกันไฟ Rockwool WALLROC ใยแนวตั้ง สำหรับห้องคลีนรูม ( Clean Room )

ทำไม? ต้องเลือกใช้ แผ่นฉนวนกันไฟ Rockwool WALLROC
สำหรับห้องคลีนรูม (Clean Room) อิเล็กทรอนิกส์

 • กันไฟได้ดีเยี่ยม การันตีคุณภาพผ่านการทดสอบมาตรฐานการกันไฟระดับโลก FM Approvals
  และผ่านการทดสอบการกันไฟมาตรฐาน BS-476 จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ไม่ติดไฟ (Non Combustible) สามารถทนไฟได้นานกว่า 4 ชม. (Intefrity > 4hr)
 • กันความร้อนได้ดี ทำให้ผนังกันความร้อนได้มากขึ้น ประหยัดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานไฟฟ้า
 • ฉนวนกันไฟ Rockwool สามารถทนไฟได้ถึง 1,000 องศาเซลเซียส
 • ห้อง Rockwool WALLROC อุณหภูมิอยู่ระหว่าง 10 องศาเซลเซียส
  และสามารถทนไฟได้สูงสุดถึง 100 องศาเซลเซียส
 • ดูดซับเสียง สามารถลดเสียงได้ถึง 27 db (STC) และลดการสะท้อนของเสียงได้ 44% (NRC)
 • ช่วยลดการสั่นสะเทือนซึ่งเกิดจากเสียงได้สูงสุดในกลุ่มของผลิตภัณฑ์ฉนวนที่ใช้ในงานก่อสร้าง
 • ป้องกันเสียงรบกวนบริเวณรอบๆ เครื่องจักรที่มีเสียงดัง
 • ปลอดภัย และไม่ใช่แร่ใยหิน
 • รองรับระบบมาตรฐาน GMP และ PIC/S
ข้อมูล Rockwool WALLROC เพิ่มเติม Click เลย!...
 
 

สนใจสร้างห้อง Clean Room ห้องสะอาด สามารถอ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ :
ห้องคลีนรูม Clean Room รองรับมาตรฐาน GMP และ PIC/S by Wall Tech

 
 

สร้างโรงงาน ห้องคลีนรูม ห้องสะอาด ห้องปลอดเชื้อ
เลือกฉนวนยังไงเหมาะกับโครงสร้างแบบไหน ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ Wall Tech ได้เลยค่ะ
ดูแลโครงการด้วยวิศวกรมากประสบการณ์ มาตรฐาน ISO 9001:2015

ปรึกษา-สอบถามฟรี!!! เกี่ยวกับงานออกแบบติดตั้ง Clean Room by Wall Tech ได้ที่ :

 
 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.